Foredrag på Kristiansand Katedralskole tirsdag 17. oktober: Jesus i oversettelse: Hvilken Jesus presenteres i Bibelselskapets oversettelser?
God’s Library, Gabriel’s Stone, and Forgers’ Bookshelves: On Dating, Faking, and Trafficking

Morten Klepp Beckmanns disputas 7. desember

Sted: Auditorium B1001 - Campus Kristiansand, Universitetet i Agder

Kl. 10:15-11.00

Prøveforelesning over oppgitt emne: «Paulus' ‘God-talk’-kristologi i relasjonelt perspektiv»

Kl. 12.00 -

Disputas: Morten Klepp Beckmann forsvarer sin avhandling: «Bibelselskapets kristologi. Ideologi og oversettelse».

Bedømmelseskomité:

  • Professor Jorunn Økland fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Tommy Wasserman, Örebro Teologiska Högskola
  • Professor Ingun Folkestad Breistein, rektor ved Ansgar Teologiske Høgskole samt professor II ved Institutt for religion, filosofi og historie, ved Universitetet i Agder, har ledet komitéen

Disputasleder: prodekan Årstein Justnes

Hovedveileder: professor Tor Vegge, UiA

Biveiledere: Professor Helje Kringlebotn Sødal og professor Jan-Olav Henriksen, begge UiA

Søk etter avhandlingen i Aura http://www.uia.no/aura

Avhandlingen kan også lånes i resepsjonen på Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Velkommen til disputas!

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)