Program: Forum for hellige skrifter høsten 2017
Høstens tre Jesus-foredrag

Foredrag på Kristiansand Katedralskole tirsdag 19. september: Hvem var Jesus for Paulus?

Forum for hellige skrifter arrangerer i høst tre populærvitenskapelige foredrag om Jesus. Først ut er professor Tor Vegge med emnet «Hvem var Jesus for Paulus?» Innledning ved Morten Beckmann.

Paulus var én av de verste forfølgerne av Kristus-troende i bevegelsens begynnelse, men ble snart én av de viktigste misjonærene i  Romerriket. Hvem var denne Jesus, som Paulus så i et syn utenfor Damaskus, for Paulus, og hva lærte han om ham? 

Tor - paulus - jesus
Tor Vegge (til venstre i bildet) jobber som professor i Det nye testamentet ved UiA og har sin spesialkompetanse på Paulus.

 

Arrangementet finner sted i forelesningssalen i den historiske boksamlingen på Kristiansand Katedralskole og er åpent for alle.  

Tid: Kl. 19.00–20.00. Selve foredraget vil være på i ca. 30–40 min, og det vil være åpent for spørsmål etterpå.

Sted: Se kart nedenfor.   

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)