Foredrag på Kristiansand Katedralskole tirsdag 19. september: Hvem var Jesus for Paulus?
Foredrag på Kristiansand Katedralskole tirsdag 17. oktober: Jesus i oversettelse: Hvilken Jesus presenteres i Bibelselskapets oversettelser?

Høstens tre Jesus-foredrag

Forum for hellige skrifter arrangerer i høst tre foredrag om Jesus. Alle disse foredragene holdes i boksamlingen ved Kristiansand Katedralskole, og er åpne for alle. 

Tirsdag 19. september holdt Tor Vegge sitt foredrag "Hvem var Jesus for Paulus?". Foredraget var godt besøkt med ca. 50 tilhørere. 

IMG_6942  

Morten Beckmann holdt sitt foredrag 17. oktober: "Jesus i oversettelse: Hvilken Jesus presenteres i Bibelselskapets oversettelse?". Beckmann tok opp spørsmål som: I hvilken grad er oversettelsene styrt av oversetternes førforståelse og teologi? For å belyse problemstillingen tok han utgangspunkt i flere kristologiske tekster (tekster om Jesus) i Det nye testamente, og vurderte hvordan disse var gjengitt i Bibelselskapets oversettelser. Beckmann leverte nylig sin doktoravhandling om emnet ved UiA. 

Jesus i oversettelse - liten 500px 22561038_10209843437308367_1592274375_o

 
Forelesningssalen ved Katta

 

Høstens siste foredrag holdes 7. november. Tema: "Jesus fra Nag Hammadi" ved Kristine Toft Rosland. I 1945 ble det funnet en rekke tekster nær den egyptiske byen Nag Hammadi. Tekstene gir oss et innblikk i en del av kristendommen som var gått tapt, og som vi tidligere bare kjente gjennom deres meningsmotstandere. Disse tekstene kalles ofte for "gnostiske" tekster fordi enkelte forskere har knyttet den til det man kaller "gnostisismen". Rosland skriver for øvrig sin doktorgrad på Johannes-apokryfen fra Nag Hammadi.

Arrangementene finner sted i forelesningssalen i den historiske boksamlingen på Kristiansand Katedralskole (bildet til høyre)
og er åpne for alle.  


Tid: Kl. 19.00–20.00. Selve foredraget vil være på i ca. 30–40 min, og det vil være åpent for spørsmål etterpå.

Sted: Boksamlingen i Kristiansand Katedralskole. Se kart nedenfor.   

 

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)