Program: Forum for hellige skrifter våren 2017
Foredrag på Kristiansand Katedralskole tirsdag 19. september: Hvem var Jesus for Paulus?

Program: Forum for hellige skrifter høsten 2017

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2017!

Vi fortsetter med å møtes på fredager, men endrer fast klokkeslett til kl. 11.15-12.00. Programmet nedenfor viser tidspunktene for fremlegg.Som dere ser, har vi ledige tidspunkter for fremlegg til høsten. Dersom du ønsker å legge frem noe, vennligst send meg en mail på morten.beckmann@uia.no

Nytt dette semesteret er vårt uformelle matpakkeseminar. De fredagene det ikke er fremlegg, møtes vi likevel for å ha lunch og prat med faglig innhold (kl. 11.15-12). 

Program:

15. september: NNTFFs høstmøte ved Teologisk Fakultet [kl. 12.00–16.00]. Presentasjon av det store bokverket The Eucharist – Its Origins and Contexts I-III (Mohr Siebeck) som bl.a. UiAs professor Tor Vegge har bidratt i.

20. oktober: Morten Beckmann legger frem et utkast til en bokmelding om den nye revisjonen av Bibelen Guds Ord (Bibelforlaget, 2017).

27. oktober: Kristine Toft Rosland legger frem paperet "Reading the Apocryphon of John through the frame narrative". 

10. november: Prof. Årstein Justnes legger frem paperet "Why 4QReworked Pentateuchb (4Q364) frg. 8a (Gen 37:8) Probably Is a Fake."

24. november: Ludvik Kjeldsberg legger paper.

8. desember:

For kontakt og spørsmål, ta kontakt på morten.beckmann@uia.no.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)