Forum for hellige skrifter høsten 2016
Program: Forum for hellige skrifter høsten 2017

Program: Forum for hellige skrifter våren 2017

Velkommen til Forum for hellige skrifter våren 2017!

I år har ingen faste tidspunkter slik vi tidligere har hatt. Informasjon om tid og sted følger nedenfor.

Program våren 2017:

27. januar. Prof. Årstein Justnes legger frem et paperet "A Private Part of Enoch: A Faked Dead Sea Scrolls Fragment". Prof. Tor Vegge responderer. Kl. 13.15-14. Sted: E2-009, UiA Gimlemoen.

17. februar: Universitetslektor Kristine Toft Rosland legger frem paper.

3. mars: Prof. Årstein Justnes legger frem paper: "Er tiden (over)moden for å opprette et senter for manuskriptstudier?"

17. mars: Stip./lektor Cato Gulaker legger frem paperet "Satan in the Story of the Woman and the Dragon, the Dragon and the Beast." Prof. Årstein Justnes responderer.

7. april: Prof. Årstein Justnes legger frem sin bokanmeldelse "The [so-called] Dead Sea Scrolls Fragments in the Museum Collection. A Review". Masterstudent Ludvik Kjeldsberg responderer.

Dersom du ønsker å legge frem noe, vennligst send meg en mail på morten.beckmann@uia.no

Morten Beckmann

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)