Gresk-blundere i Kjell Arild Pollestads kritikk av Fadervår/Vår Far i Bibel 2011
Program: Forum for hellige skrifter våren 2017

Forum for hellige skrifter høsten 2016

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2016!

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag. Oppstart er fredag 23. september. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program høsten 2016:

21.10: Prof. Årstein Justnes, “A Fake Dead Sea Scrolls Fragment from First Enoch”. Respons: Morten K. Beckmann

4.11: Prof. Hallvard Hagelia legger frem artikkelutkastet "Cities and Religious Standards in the Hebrew Bible".

 
De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)