Paulus-seminar med professor Per Jarle Bekken 17.-18. februar
Forum for hellige skrifter høsten 2016

Gresk-blundere i Kjell Arild Pollestads kritikk av Fadervår/Vår Far i Bibel 2011

I kjent stil skolder Kjell Arild Pollestad Bibelselskapet for sin siste versjon av Fadervår/Vår Far i en kommentar i Vårt Land 31. desember. Jeg er enig i deler av kritikken hans, men på flere steder misforstår Pollestad rett og slett den greske teksten. 

Om det første leddet i bønnen skriver han: 

I fortsettelsen har man gjort en uheldig «forenkling» ved bare å si «Vår Far i himmelen». På gresk står det et relativpronomen her og innleder en nominalsetning: «som i himlene».

Slike setninger uten verb er vanlige på semittiske språk, og i Matteus’ gresk finnes det mange eksempler på slike ­«semittismer». Men i oversettelser til våre språk må vi ta med det «er» som her er underforstått, slik som i den engelske­ versjonen fra 1600-tallet­ som fremdeles er i bruk: «Our Father which art in heaven.»

Siden vi på norsk ikke har noen egen verbalform for 2. person, må vi sette inn et «du»: «du som er i himmelen», eller «himlene», som det egentlig står. Det vesentlige er at den troende her inn­leder bønnen med å bekjenne at Gud er høyt opphøyet, han er «i himlene», men har ifølge troen omsorg for oss som er på jorden.

I den nye norske versjonen er alt dette falt bort. Det åpnes ingen­ dialog med vår himmelske Far. «Vår Far i himmelen» er prosaisk som en fotnote og kraftløst som et kompromiss.

La meg bare kommentere to ting: 

1 Pollestad blander den greske bestemte artikkelen ho med det greske relaitvpronomenet hos. Leddet han vil oversette med «som er i himlene» er rett og slett ikke en relativsetning, men et ledd som står til Far/Fader som et attributt. Dette siste, som Bibelselskapets oversetter åpenbart har forstått, har Pollestad misforstått. 

2 Det er ingen grunn til å sette «himmelen» i flertall som Pollestad gjør. På hebraisk kan man markere utstrekning ved å sette ord i flertall, men det gjør man ikke på norsk. Pollestads forslag «i himlene» gir inntrykk av at det er flere himler, og på denne måten forskyves meningen. 

Årstein Justnes

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)