Program: Forum for hellige skrifter våren 2016

Velkommen til Forum for hellige skrifter våren 2016!

Vi fortsetter å møtes annenhver fredag, med oppstart 22. januar. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program våren 2016:

18. februar: Hallvard Hagelia, prof. i GT ved Ansgar teologiske høgskole, «Amos' and Micah's mission». Respons: Tor Vegge. (NB! Merk tidspunktet: 10.30-11.15)

4. mars: Morten K Beckmann, stipendiat ved UiA, «“Guds evige sønn’. Rom 1,3-4 i NO78 — Bibel 2011». Respons: Prof. Årstein Justnes (NB! Merk tidspunktet: 12.30-13.15)

10. juni: Cato Gulaker,stipendiat/lektor i NT ved Ansgar Teologiske Høgskole, «A narrative analysis of the message to the seven churches of Rev 2-3». Respons: Prof. Tor Vegge


Dress, slips og paljetter og «Det skjedde i de dager» i Lukas 2,1

I den utmerkede boken Nytestamentlig gresk grammatikk (Ragnar Leivestad; ny utg. ved Bjørn Helge Sandvei; Oslo: Universitetsforlaget, 1998) finnes det et fyldig kapittel om semittisk påvirkning (§ 141). Dette griper indirekte inn i selveste juleevangeliet (Luk 2,1–20), nærmere bestemt begynnelsen av kapittel 2. Sandvei skriver på s. 282:

... uttrykket ... ἐγένετο-konstr. + tidsbestemmelse ... fungerer som en tidsmarkering ved beretningens begynnelse:

Mark 1,9 ... : Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ... («og det skjedde i de dager – Jesus kom ...» ->) på den tiden kom Jesus

Det er interessant å se at det aktuelle uttrykket behandles ulikt i tekstene Mark 1,9 og Luk 2,1, i Bibelselskapets siste oversettelse:

På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes (Mark 1,9; Bibel 2011).

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall (Luk 2,1; Bibel 2011).

I oversettelsen av Lukas-teksten overstyrer åpenbart den kirkelige tradisjonen den språklige fornyelsen som Bibel 2011 skulle komme med. Trolig har gudstjenestesettingen på julaften og lesingen av juleevangeliet i de tusen hjem fått en avgjørende vekt. Tanken er nok - litt sleivete sagt - at «Det skjedde i de dager» fungerer bedre til dress, slips, paljetter og høytid enn på «På den tiden». En sammenligning med 1930-oversettelsen viser også at Markus-teksten har gjennomgått en utvikling som Lukas-teksten ikke har fått være med på:

        Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og blev døpt av Johannes i Jordan (Mark 1,9; NO 1930).

        Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall (Luk 2,1; NO 1930).

Tenk gjerne på dette neste gang du vurderer om du skal gidde å ta på deg dressen eller paljettkjolen før du går til kirken på julaften!

Årstein Justnes


Stephen Batchelor, den historiske Buddha – og systematisk teologi

Jeg jobber for tiden ganske inngående med to bøker skrevet av buddhisten Stephen Batchelor, nemlig Confession of a Buddhist Atheist (New York: Spiegel & Grau, 2010) og After Buddhism: Rethinking the Dharma for A Secular Age (New Haven: Yale University Press, 2015). Batchelor er en av mine favorittforfattere. Han skriver rett og slett utrolig bra. Eksistensielt er jeg fascinert av prosjektet med å utforme en sekulær dharma for vår tid; faglig er jeg interessert i arbeidet hans med å rekonstruere livet til Siddhattha Gotama i dets historiske kontekst nettopp fordi det har så mange paralleller til forskningen på den historiske Jesus.

For kristne teologer er det verdt å merke seg at Batchelor kombinerer studier av den historiske Buddha med rollen som «systematisk teolog» (med bl.a. Paul Tillich som forbilde). For ham er det første en nødvendig forutsetning for det andre. I samtidig kristen teologi synes situasjonen å være en helt annen: Der er det ofte liten kontakt mellom forskere som arbeider med den historiske Jesus (som oftest nytestamentlere), og systematiske teologer. I den grad dette er et uttrykk for at mange systematiske teologer utvikler sin teologi uten interesse for vitenskapelige studier av den historiske Jesus, er det alvorlig for teologien som vitenskapelig disiplin. Her ligger det en viktig utfordring fra buddhisten, ateisten og «teologen» Batchelor.

Årstein Justnes


Ung mann i hvitt (Mark 16,5) + en Herrens engel (Matt 28,2–4) = to menn i skinnende klær (Luk 24,4)?

Matt. 28:2–4  Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. 3 Han var som et lyn (ὡς ἀστραπὴ) å se til, og drakten var hvit som snø. 4  Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde.

Mark 16:5  Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet.

Luke 24:4  De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær (ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ).

Hendelsen med «en Herrens engel» hos Matteus (Matt 28,2–4) representerer en ganske kraftig oppgradering av Markus-teksten, som kun forteller om en «ung mann ... i ... lang kjortel» som satt inne i graven (Mark 16,5). Lukas' «to menn ... i skinnende klær» (Luk 24,4) er trolig et forsøk på å skrive sammen Herrens engel fra Matteus og den unge mannen fra Markus. Linken mellom Lukas og Markus er ubestridt mens ordene ἀστραπή (Matt 28,2) og ἀστράπτω (Luk 24,4), som altså brukes til å karakterisere henholdsvis engelen i Matteus og mennene i Lukas, styrker forbindelsen mellom Matteus- og Lukas-teksten. 

Jeg tror ikke på to-kildehypotesen. Jeg tror Lukas brukte både Markus og Matteus. Lukas 24,4 er enda et indisium på dette. 

Årstein Justnes


Forum for hellige skrifter høsten 2015

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2015.

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag. Oppstart er fredag 28. august. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program høsten 2015:

28.08: Hallvard Hagelia legger frem artikkelutkastet "Hva er da et menneske? En intertekstuell og kanonisk lesning av Salme 8".

18.09: Årstein Justnes legger frem paperet "Phil 2.5-11 and the Quest for a Liturgical Setting". Tor Vegge responderer.

24.09: Tor Vegge legger frem paperet "Interreligious Relations as testified by The New Testament".

09.10: Årstein Justnes legger frem "Matteus – en kommentar". Tor Vegge responderer.

23.10: Tor Vegge legger frem paperet "Paulus – Josephus – Autobiography"

20.11: Presentasjon av bokprosjekt ved Årstein Justnes

 


De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no


Forum for hellige skrifter våren 2015

Velkommen til Forum for hellige skrifter våren 2015.

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag. Oppstart er fredag 16. januar. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program våren 2015:

16.01: Årstein Justnes: “Hazon Gabriel: A Modern Forgery”. Respondent: Morten Beckmann.

30.01: Årstein Justnes: "The handwring in 1QIsaa XXXIII 7 and 1QS: Some Observations."                       Respondent:  Hallvard Hagelia

13.02: Kipp Davis: “'Tortured' or 'Hung’? The Incorporation of Psalm 137 into the Cave 4 Apocryphon of           Jeremiah C.”

13.03: Apostolos Spanos: Greek Paleography. An Introduction

20.03: Hallvard Hagelia legger frem et artikkelutkast om guddommelig utvelgelse i Jesajaboken.

27.03: Kipp Davis presenterer paperet "Miniature scripts and material: Physical features for classifying           divinatory texts in the Judaean Desert scrolls." Tor Vegge responderer.

10.04: Mika Pajunen legger frem paperet "The Saga of Judah’s Kings Continues: The Reception of Chronicles in the Late Second Temple Period." Kipp Davis responderer.

17.04 Årstein Justnes legger frem paperet "Hvem Buddha var, og hva han egentlig mente. Stephen Batchelor og den historiske Buddha". Tor Vegge responderer. 

24.04: Morten Beckmann legger frem et paper om Kol 1,15 i Bibelselskapets oversettelser 1959-2011. Årstein Justnes responderer. Årstein Justnes responderer.

De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no


Konferanse: Vitenskapsteori, bibelvitenskap og tidligkristne studier: Forutsetninger, meningskonstruksjon og sannhet

Forum for hellige tekster arrangerer konferansen "Vitenskapsteori, bibelvitenskap og tidligkristne studier: Forutsetninger, meningskonstruksjon og sannhet" på Fevik Strand Hotel 13-14. november. Konferanseprogrammet ligger vedlagt nedenfor:

 

Torsdag 13. november

 12.00 Velkomst

 

13.00-14.00 Hovedforedrag Hilde Brekke Møller, MF: “Hva kan man vite historisk? Og hvordan kan man vite dette?” Respons Tor Vegge.

 

14.05 Kristin Heskje, MF: “For historisk? En refleksjon rundt historisk kritisk metode og behovet for metodemangfold innen bibelvitenskap som disiplin.”

 

14.45 Pause

 

15.00 Henny F. Hägg: “Den filologiske tolkningsmetodens muligheter og begrensninger.”

 

15.30 Morten Beckmann: “Epistemologiske utfordringer ved vurderinger av bibeloversettelser.”

 

16.15 Kaffe med forfriskninger

 

16.45 Cato Gulaker, ATH: “Satan, the Heavenly Adversary of Man.” Respons ved Kipp Davis.

 

 

Fredag 14. november

08.45 Kipp Davis, UiA: “Sins of the Fathers: Cultural, Scribal, and Literary Presuppositions and the Publication of the Dead Sea Scrolls in Discoveries in the Judaean Desert Series.”

 

09.30 Ingunn Aadland, MF: “Fordom og fortolkning.”

 

10.00 Kaffe

 

10.15 Årstein Justnes, UiA: “En fetters hevn: Dødehavsrullene som utfordring for bibelvitenskapen.”

 

11.00 Hovedforedrag Tor Vegge, UiA: “Hvilken rolle og hensikt har bibelvitenskap og tidligkristne studier i 2014?” Respons ved Hilde Brekke Møller.

 

12.00 Avslutning


Forum for hellige skrifter høsten 2014

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2014.

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag. Oppstart er fredag 29. august. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program høsten 2014:

29.08: Årstein Justnes: En barndom for messias: Matteus 1–2.

12.09: Kipp Davis: "Miniature Scripts from Qumran and 4QJer-a (4Q70)."

10.10: Tor Vegge legger frem et artikkelutkast om måltider i deler av brevlitteraturen i NT.

24.10: Kipp Davis:  "4QJer-a (4Q70): From Anthology to Scripture in the Oldest Known Copy of Jeremiah.”

7.11: Går ut pga. forberedelse til workshopen ved forumets neste møte.

13-14.11: Workshop: Vitenskapsteori, bibelvitenskap og tidligkristne studier: Forutsetninger, meningskonstruksjon og sannhet.

28.11: Morten Beckmann legger frem et artikkelutkast.

5.12: Årstein Justnes og Torleif Elgvin: The Great Isaiah Scroll (1QIsaa) as artifact


De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no


Shakespeare og kanon

I våre dager kan ingen Shakespeare-utgave med respekt for seg selv unngå å revurdere kanonen. Og vil man som Shakespeare-forsker presentere seriøse lesninger, er man nødt til å ha en bevissthet om tekstgrunnlaget; drister man seg til ambisiøse nytolkninger av forfatterskapet, må man ha begrunnede meninger om hva som er innenfor og utenfor, samt om hva som befinner seg i grenseland. Når leseren vil nærme seg sentrum i den vestlige kanon, har hun i det hele tatt ikke tilgang til en ren, uformidlet tekst. Hun vil alltid være avhengig av Shakespeares viktigste medarbeidere utover teatrets folk, tekstutgiverne. Spørsmålet er i mindre grad "hva er teksten?" enn "hvilke tekstlige variasjoner finnes?", og "hva kan disse bidra med til fortolkning og forståelse?" Så vanskelig, så potensielt ustabilt og rikt. 

Tore Rem, "Medarbeider Shakespeare," Morgenbladet 20. des 2013 - 2. jan 2014 

[Årstein]