Forum for hellige skrifter høsten 2015
Stephen Batchelor, den historiske Buddha – og systematisk teologi

Ung mann i hvitt (Mark 16,5) + en Herrens engel (Matt 28,2–4) = to menn i skinnende klær (Luk 24,4)?

Matt. 28:2–4  Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. 3 Han var som et lyn (ὡς ἀστραπὴ) å se til, og drakten var hvit som snø. 4  Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde.

Mark 16:5  Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet.

Luke 24:4  De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær (ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ).

Hendelsen med «en Herrens engel» hos Matteus (Matt 28,2–4) representerer en ganske kraftig oppgradering av Markus-teksten, som kun forteller om en «ung mann ... i ... lang kjortel» som satt inne i graven (Mark 16,5). Lukas' «to menn ... i skinnende klær» (Luk 24,4) er trolig et forsøk på å skrive sammen Herrens engel fra Matteus og den unge mannen fra Markus. Linken mellom Lukas og Markus er ubestridt mens ordene ἀστραπή (Matt 28,2) og ἀστράπτω (Luk 24,4), som altså brukes til å karakterisere henholdsvis engelen i Matteus og mennene i Lukas, styrker forbindelsen mellom Matteus- og Lukas-teksten. 

Jeg tror ikke på to-kildehypotesen. Jeg tror Lukas brukte både Markus og Matteus. Lukas 24,4 er enda et indisium på dette. 

Årstein Justnes

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)