Stephen Batchelor, den historiske Buddha – og systematisk teologi
Program: Forum for hellige skrifter våren 2016

Dress, slips og paljetter og «Det skjedde i de dager» i Lukas 2,1

I den utmerkede boken Nytestamentlig gresk grammatikk (Ragnar Leivestad; ny utg. ved Bjørn Helge Sandvei; Oslo: Universitetsforlaget, 1998) finnes det et fyldig kapittel om semittisk påvirkning (§ 141). Dette griper indirekte inn i selveste juleevangeliet (Luk 2,1–20), nærmere bestemt begynnelsen av kapittel 2. Sandvei skriver på s. 282:

... uttrykket ... ἐγένετο-konstr. + tidsbestemmelse ... fungerer som en tidsmarkering ved beretningens begynnelse:

Mark 1,9 ... : Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ... («og det skjedde i de dager – Jesus kom ...» ->) på den tiden kom Jesus

Det er interessant å se at det aktuelle uttrykket behandles ulikt i tekstene Mark 1,9 og Luk 2,1, i Bibelselskapets siste oversettelse:

På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes (Mark 1,9; Bibel 2011).

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall (Luk 2,1; Bibel 2011).

I oversettelsen av Lukas-teksten overstyrer åpenbart den kirkelige tradisjonen den språklige fornyelsen som Bibel 2011 skulle komme med. Trolig har gudstjenestesettingen på julaften og lesingen av juleevangeliet i de tusen hjem fått en avgjørende vekt. Tanken er nok - litt sleivete sagt - at «Det skjedde i de dager» fungerer bedre til dress, slips, paljetter og høytid enn på «På den tiden». En sammenligning med 1930-oversettelsen viser også at Markus-teksten har gjennomgått en utvikling som Lukas-teksten ikke har fått være med på:

        Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og blev døpt av Johannes i Jordan (Mark 1,9; NO 1930).

        Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall (Luk 2,1; NO 1930).

Tenk gjerne på dette neste gang du vurderer om du skal gidde å ta på deg dressen eller paljettkjolen før du går til kirken på julaften!

Årstein Justnes

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)