Debatt om Helge Fauskangers nye bibeloversettelse
Ung mann i hvitt (Mark 16,5) + en Herrens engel (Matt 28,2–4) = to menn i skinnende klær (Luk 24,4)?

Forum for hellige skrifter høsten 2015

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2015.

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag. Oppstart er fredag 28. august. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program høsten 2015:

28.08: Hallvard Hagelia legger frem artikkelutkastet "Hva er da et menneske? En intertekstuell og kanonisk lesning av Salme 8".

18.09: Årstein Justnes legger frem paperet "Phil 2.5-11 and the Quest for a Liturgical Setting". Tor Vegge responderer.

24.09: Tor Vegge legger frem paperet "Interreligious Relations as testified by The New Testament".

09.10: Årstein Justnes legger frem "Matteus – en kommentar". Tor Vegge responderer.

23.10: Tor Vegge legger frem paperet "Paulus – Josephus – Autobiography"

20.11: Presentasjon av bokprosjekt ved Årstein Justnes

 


De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)