Konferanse: Vitenskapsteori, bibelvitenskap og tidligkristne studier: Forutsetninger, meningskonstruksjon og sannhet
Debatt om Helge Fauskangers nye bibeloversettelse

Forum for hellige skrifter våren 2015

Velkommen til Forum for hellige skrifter våren 2015.

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag. Oppstart er fredag 16. januar. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program våren 2015:

16.01: Årstein Justnes: “Hazon Gabriel: A Modern Forgery”. Respondent: Morten Beckmann.

30.01: Årstein Justnes: "The handwring in 1QIsaa XXXIII 7 and 1QS: Some Observations."                       Respondent:  Hallvard Hagelia

13.02: Kipp Davis: “'Tortured' or 'Hung’? The Incorporation of Psalm 137 into the Cave 4 Apocryphon of           Jeremiah C.”

13.03: Apostolos Spanos: Greek Paleography. An Introduction

20.03: Hallvard Hagelia legger frem et artikkelutkast om guddommelig utvelgelse i Jesajaboken.

27.03: Kipp Davis presenterer paperet "Miniature scripts and material: Physical features for classifying           divinatory texts in the Judaean Desert scrolls." Tor Vegge responderer.

10.04: Mika Pajunen legger frem paperet "The Saga of Judah’s Kings Continues: The Reception of Chronicles in the Late Second Temple Period." Kipp Davis responderer.

17.04 Årstein Justnes legger frem paperet "Hvem Buddha var, og hva han egentlig mente. Stephen Batchelor og den historiske Buddha". Tor Vegge responderer. 

24.04: Morten Beckmann legger frem et paper om Kol 1,15 i Bibelselskapets oversettelser 1959-2011. Årstein Justnes responderer. Årstein Justnes responderer.

De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)