Shakespeare og kanon
Konferanse: Vitenskapsteori, bibelvitenskap og tidligkristne studier: Forutsetninger, meningskonstruksjon og sannhet

Forum for hellige skrifter høsten 2014

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2014.

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag. Oppstart er fredag 29. august. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program høsten 2014:

29.08: Årstein Justnes: En barndom for messias: Matteus 1–2.

12.09: Kipp Davis: "Miniature Scripts from Qumran and 4QJer-a (4Q70)."

10.10: Tor Vegge legger frem et artikkelutkast om måltider i deler av brevlitteraturen i NT.

24.10: Kipp Davis:  "4QJer-a (4Q70): From Anthology to Scripture in the Oldest Known Copy of Jeremiah.”

7.11: Går ut pga. forberedelse til workshopen ved forumets neste møte.

13-14.11: Workshop: Vitenskapsteori, bibelvitenskap og tidligkristne studier: Forutsetninger, meningskonstruksjon og sannhet.

28.11: Morten Beckmann legger frem et artikkelutkast.

5.12: Årstein Justnes og Torleif Elgvin: The Great Isaiah Scroll (1QIsaa) as artifact


De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)