Program for seminar i anledning Torry Selands 65-årsdag 30. mai 2013
Min hage? Om Jes 60,21 i Bibel 2011, litt lavblussblogging

Forum for hellige skrifter høsten 2013

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2013.

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag (oddetallsuker). Oppstart er 30. august. Vi møtes til faste tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program høsten 2013:

30.08: Årstein Justnes legger Om å være mektig: עָצַם ‘āṣam. Dette er en artikkel/entry til Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten. Band 3. Respondent: Kipp Davis

13.09: Hallvard Hagelia legger frem artikkelutkastet "Does writing of Old Testament Theologies have a Future?". Respondent: Kipp Davis.

27.09: Tor Vegge legger frem et artikkelutkast om skrifters autoritet hos Paulus. Respondent: Årstein Justnes

11.10: Årstein Justnes legger frem artikkelutkastet "The Status of the Great Isaiah Scroll". Respondent: Kipp Davis

25.10: Morten K. Beckmann legger frem et utkast fra avhandlingen "Bibelselskapets kristologi". Respondent: Årstein Justnes

15.11: Kipp Davis - “Zombies in America and at Qumran: AMC’s The Walking Dead, The Dead Sea Scrolls and Apolalyptic Redux.”

22.11: Årstein Justnes og Morten K. Beckmann legger frem et artikkelutkast om Oskar Skarsaunes visdomskristologi.

6.12: PS! Annet klokkeslett: 13.15-14. Kipp Davis beretter om årets SBL-konferanse.


De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)