Enda en ny lesegruppe - i koptisk!
Ny jakt på Dødehavsruller

Forum for hellige skrifter våren 2013

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag i Forum for hellige skrifter. Om det ikke er noe fremlegg,
vil vi likevel møtes for å samles over en kaffe/lunch. Oppstart er 4. januar. Vi møtes til faste tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

De som ønsker å legge frem noe eller ønske å foreslå et tema, kan sende meg en mail på mortenklepp@hotmail.com

Foreløpig program våren 2013:

4. Januar: Årstein Justnes - 4QApocryphon of Daniel ar (4Q246) and the Book of Daniel

18. januar: CJ Davis - "'Stegemetrics' in the Qumran Scrolls: An Exercise in the Material Restoration and Reconstruction of 4QApocryphon of Jeremiah C-a (4Q385a)."

1. februar: Summer conferences session - diskusjon av abstracts

15. februar: Avlyst

1. mars: KIpp Davies will speak about the work on DJD 32 and the great Isaiah scroll

15. mars: PS! Kl 13.15-14 på E2-009. Hilde Daland fra UB kommer og informerer oss om ressurser vi kan bruke i forskningen. Apostolos Spanos vil også gi oss en innføring i hvordan man kan gjøre gode søk i TLG.

5. april

19. april - Kipp Davies: "The Textual History of Jeremiah 9:11–15: New Developments and their Implications."

26. april - Årstein Justnes: Bibel 2011 mellom hellig tekst og stor litteratur. Respondent: Morten K. Beckmann

3. mai

24. mai 


Morten & Årstein

 

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)