Hyllesten av Jesus i Matt 2,2 og 28,9 (Bibel 2011)
Johannesprologen i staten

Visdommen med stor V i Salomos ordspråk (Bibel 2011)

I oversettelsen av Salomos ordspråk i Bibel 2011 har man i 12 tilfeller gjengitt det hebraiske ordet håkhmâ med "Visdommen" (bestemt form, stor bokstav; 1,20; 2,16; 3,13; 4,6; 7,4; 8,1; 8,2; 8,11; 8,12; 9,1; 14,33; 24,7). I ett tilfelle (24,14) gjengis det i bestemt form og med liten bokstav ("visdommen"). NO78/85 har kun 11 tekster hvor man har oversatt håkhmâ med "visdommen". I sistnevnte skriver man heller aldri "visdommen" med stor bokstav, bortsett fra når det forekommer som første ord i en setning. 

I Bibel 2011s oversettelse av Salomos ordspråk finner vi en ganske kraftig opprustning av visdommen, og i fotnoten til 1,20 kommer vi trolig på sporet av noe av bakgrunnen for dette: "Visdommen: I flere avsnitt i kap. 1–9 fremtrer Visdommen som en egen skikkelse, en stemme som taler på Guds vegne. Det hebr. ordet for «visdom» er et hunkjønnsord, og Visdommen skildres som en kvinneskikkelse." 

Nedenfor har vi listet opp alle tilfellene i Ordspråkene hvor håkhmâ gjengis i bestemt form: 

Visdommen roper høyt på gaten,
lar stemmen lyde på alle torg.(1,20; NO78/85 "Visdommen")

Visdommen skal fri deg fra en annen kvinne,
en fremmed kvinne med glatte ord, (2,16; NO78/85 "visdom")

Salig er den som finner Visdommen
og vinner forstand! (3,13; NO78/85 "visdom")

Forlat ikke Visdommen, så vokter hun deg,
elsk henne, så verner hun deg. (4,6; NO78/85 "visdommen")

Si til Visdommen: «Du er min søster»,
kall innsikt for din nære slektning. (7,4; NO78/85 "visdommen")

Hør, Visdommen roper,
forstanden løfter sin røst. (8,1; NO78/85 "visdommen")

Visdommen stiller seg på toppen av høydene,
ved veien, der stiene møtes. (8,2; NO78/85 "den")

For Visdommen er bedre enn perler,
av alle skatter er ingen som hun. (8,11; NO78/85 "visdom")

Jeg, Visdommen, bor sammen med klokskap;
kunnskap og omtanke finnes hos meg. (8,12; NO78/85 "visdommen")

Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler. (9,1; NO78/85 "Visdommen")

I den klokes hjerte slår Visdommen seg ned,
men blant dårer er hun ukjent. (14,33; NO78/85 "visdommen")

Visdommen henger for høyt for den dumme,
i byporten åpner han ikke sin munn. (24,7; NO78/85 "Visdommen")*

Så vit at slik er visdommen for din sjel.
Finner du den, har du en fremtid,
ditt håp er ikke forbi. (24,14; NO78/85 "visdom")

La oss kommentere en del enkeltheter nedenfor: 

(1) I 2,16 og 4,6 står ikke "Visdommen" i den hebraiske teksten. Disse innskuddene henter trolig opp igjen "visdom" (med liten v) i henholdvis 2,10 og 4,5.

(2) Skillet i 4,5-7 mellom "visdom" (v 5), "Visdommen" (v 6) og "visdom" (v 7) er eiendommelig i og med at håkhmâ faktisk ikke står i den hebraiske teksten til v 6:

     5 Kjøp deg visdom, kjøp deg innsikt!
          Glem ikke ordene fra min munn,
          snu deg ikke bort fra dem.
     6 Forlat ikke Visdommen, så vokter hun deg,
          elsk henne, så verner hun deg.
     7 Viktigst er visdom. Kjøp deg visdom,
          kjøp deg innsikt med alt du eier!

Også i overskriften til 4,1-9 er visdommen angitt med stor bokstav "Sett Visdommen høyt" i nettbibelen.

(3) I Salomos ordspråk (Bibel 2011) refereres "Visdommen" (med stor V) til som "hun/henne" mens "visdommen"  refereres til som "den" (hannkjønn; 24,14). Om ordet "visdom" (med liten v) bruker man dels pronomenet "hun" og dels "den":

Viktigst er visdom. Kjøp deg visdom,
   kjøp deg innsikt med alt du eier!
          
Sett henne høyt, så løfter hun deg.
   Ta henne i favn, så bringer hun deg ære. (4,7-8)

En spotter søker visdom, men finner den ikke,
for den kloke er det lett å få kunnskap. (14,6)

(4) Til tross for at Visdommen i 14,33 (noe overraskende) står i bestemt form og med stor V, og refereres til som "hun", forekommer det ingen henvisning til 1,20 i fotnoten slik man skulle forvente. Hva som motiverer stor bokstav og bestemt form i denne teksten, er i det hele tatt svært uklart. 

(5) For the record: I ingen av disse tekstene vi har listet ovenfor forekommer håkhmâ med bestemt artikkel. Vi skal ikke gjøre noe poeng ut av dette, men samtidig var det godt å få sagt det. :)

 * I 2,16 og 24,7 står ordet "Visdommen" først i setningen og uten fotnotereferanse til 1,20. Dette kan tyde på at vi ikke skal telle med disse blant de stedene hvor ordet forekommer med stor bokstav. 

Morten og Årstein

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Dette er en interessant og vanskelig diskusjon. Den eksplisitte personifiseringen av Visdommen er ikke fullt så ny i norsk bibeltradisjon som dere antyder, nynorsk har lenge brukt gjengivelsen "visdomsmøya" for å få fram dette poenget (NO 1978: 1,20; 8,1; 9,1), mens bokmålstradisjonen har vært "visdommen" med liten v, pronominalisert som "den".

Ellers bare en liten merknad til deres punkt (5): Ordspråkene er, som andre poetiske bøker på hebraisk, sparsom med bruken av bestemt artikkel (Waltke/O'Connor, Biblical Hebrew Syntax, 13.7a, bare for å ha henvist til en tilfeldig standardgrammatikk). Dere gjør altså helt rett i ikke å gjøre noe poeng ut av dette.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)