Holy texts: Buddhism

Blog powered by Typepad

« Hyllesten av Jesus i Matt 2,2 og 28,9 (Bibel 2011) | Main | Johannesprologen i staten »

12/28/2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Dette er en interessant og vanskelig diskusjon. Den eksplisitte personifiseringen av Visdommen er ikke fullt så ny i norsk bibeltradisjon som dere antyder, nynorsk har lenge brukt gjengivelsen "visdomsmøya" for å få fram dette poenget (NO 1978: 1,20; 8,1; 9,1), mens bokmålstradisjonen har vært "visdommen" med liten v, pronominalisert som "den".

Ellers bare en liten merknad til deres punkt (5): Ordspråkene er, som andre poetiske bøker på hebraisk, sparsom med bruken av bestemt artikkel (Waltke/O'Connor, Biblical Hebrew Syntax, 13.7a, bare for å ha henvist til en tilfeldig standardgrammatikk). Dere gjør altså helt rett i ikke å gjøre noe poeng ut av dette.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)