Previous month:
September 2011
Next month:
December 2011

November 2011

Forum for hellige skrifter fredag 9. desember

Vi samles igjen til forum fredag 9. desember. Tema for denne samlingen er en liten oppsummering av SBL-konferansen som jeg deltok på. Jeg vil forsøke å gi en kort presentasjon av et paper som omhandler forholdet mellom Menneskesønnen i 1 Enok og Paulus' fremstilling av Kristus Jesus.

Tid: Fredag 9. desember kl 10.00-11.00

Sted: E2-002, Uia Gimlemoen.


Luk 24,4 i Bibel 2011 og high state of confusion ;-)

"De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær." (Luk 24,4 Bibel 2011)

"Og det skjedde mens de stod rådville ved dette, se, da stod to menn hos dem i skinnende klædebon;" (Luk 24,4 1930-oversettelsen)

Jeg har vært inne på det tidligere: Oversettelsen av NT i Bibel 2011 virker flere steder ganske minimalistisk i sin omgang med den greske teksten. Luk 24,4 er et interessant tilfelle, særlig hvis man sammenligner med 1930-oversettelsen. I sistnevnte forsøker man å oversette alle de tre leddene som Bibel 2011 ser bort fra, nemlig det innledende kai egeneto ("og det skjedde"), konstruksjonen en tô + infinitiv (som pleier å oversettes med tidssetning) og peri toutou ("over dette").

I sum blir oversettelsen "De visste ikke hva de skulle tro" i Bibel 2011 litt for lusen og upresis. Situasjonen med kvinnene som kommer inn i Jesu grav, men ikke finner kroppen hans, gjør det også naturlig å dra til litt på kvinnenes vegne. Det aktuelle verbet aporew gir flere muligheter "be at a loss", "be uncertain", "be disturbed", "be bewildered". Jf også NET: "The term refers to a high state of confusion and anxiety."

NRSV og NET sier begge "While they were perplexed about this ...". Det drar i en litt annen retning enn den norske oversettelsen, og ligger samtidig tettere på den greske teksten.

Årstein


Bibel 2011s oversettelse av 1 Kor 15,24-28

 1 Kor 15,24-28 (Bibel 2011): Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

I denne eskatologiske perikopen som kombinerer en tolkning av Salme 110,1 og Salme 8,6, ser vi at klimakset i Sønnens herredømme er at han overgir sin kongsmakt til Gud og selv underordner seg Gud. Et aspekt Bibel 2011s oversettelsen ikke fanger opp er at Sønnen faktisk må underordne seg Gud for at Gud skal være alt i alle, slik den greske teksten viser oss: hina ē ho theos ta panta en pasin. At Sønnen underlegger seg Faderen er en forutsetning for at "Gud skal være alt i alle". En liten, men riktignok viktig detalj.

Bibelselskapets Bibel 2011-og 78/85-oversettelse mister dette poenget når de unnlater å oversette dette som en hensiktssetning (som innledes med hensiktskonjugasjonen hina). 1930-oversettelsen gjengir derimot dette riktig med ”forat”.

Dermed ser vi at "slutten” består ikke her i Jesu andre komme, ei heller i et felles herredømme mellom Faderen og Sønnen som i Åp 22, nei, slutten består alene av Faderens herredømme. Sønnen må underlegge seg Gud for at Gud skal være alt i alle.

Morten Klepp Beckmann


Hvorfor skjønner dere ikke det jeg sier? Bibel 2011s oversettelse av Joh 8,43

Hva er grunnen til at jødene i Johannes 8,31-59 ikke skjønner hva Jesus sier? Dette er et spørsmål Jesus tar opp i Joh 8,43, i første delen av verset: "Hvorfor skjønner dere ikke det jeg sier?".

Bibel 2011 gjengir Jesu begrunnelse i Joh 8,43 på følgende måte: " Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord!".  Dette er en upresis og merkelig gjengivelse av de greske ordene "ou dynasthe" (2. person flertall presens indikativ medium). En mer presis gjengivelse av den greske teksten ville vært: "Fordi dere ikke kan/ikke er i stand til å høre mine ord.  Verbet dynamai betyr "å kunne", "å være i stand til", og har ingenting å gjøre med "å tåle noe" - som også BDAG bekrefter: "to possess capability (whether because of personal or external factors) for experiencing or doing someth., can, am able, be capable."

Teksten vår er også nevnt i EDNTs kommentar til dynamai:

 4. In John, where the noun dynamai does not appear, dynamai has a particular meaning. John uses it in connection with the miracles of Jesus in 3:2. In the discussion after the healing of the man born blind, the subject is what Jesus is able to do: "How can a man who is a sinner do such signs?" (9:16); "If this man were not from God, he could do nothing" (9:33; cf. 10:21). Jesus' ability is derived from his relationship with God (5:19, 30; 12:49). In focusing on mankind, John emphasizes that no one can attain to God, because no one can believe (5:44); (8:43); "the world cannot receive" "the Spirit of truth" (14:17). If it is to be different, there must be a totally new existence (3:3, 5 ); God must himself seize the initiative (6:44, 65). Anyone who has come to Jesus is secure. "No one can snatch them out of my hand" (10:29). Of course one must remain in constant relationship with Jesus: "Apart from me you can do nothing" ( 15:5).

 I konteksten av joh 8,31-43 gir dette også god mening at "jødene" ikke kan høre: 

I vers 38 sier Jesus at han taler det han har sett hos sin far, og at ”jødene” likedan gjør det de har hørt av sin far. ”Jødene” sier at deres far er Abraham (v.39), noe Jesus avviser ettersom de ikke gjør Abrahams gjerninger (jf. poenget i v. 38), og fordi ” dere vil drepe meg – en mann som har sagt dere sannheten han har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham” (v. 40). Videre fortsetter Jesus: ”dere gjør som deres egen far” (v.41), og ” dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker” (v. 44)

Logikken er at Jesus gjør det han har sett hos sin Far, og jødene gjør likedan det de har hørt av sin Far. Konklusjon: Fordi deres far er djevelen, kan de ikke ta i mot sannheten, for djevelen står utenfor sannheten og fordi det ikke finnes sannhet i ham. Konsekvensen er at jødene ikke kan høre Jesu ord. De er ikke i stand til å høre Jesu ord. Nettopp fordi de har djevel til far, og vil gjøre det som deres far ønsker.

Det handler derfor mer om at jødene ikke kan høre Jesu ord fordi de har djevelen til far - enn at de ikke tåler å høre Jesu ord. Vers 47 drar også i samme retning: "Den som er av Gud (ek tou theou), hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud (ek tou theou ouk este)."

Dette oversettelsesforslaget er også støttet av bl.a. NIV, KJV, NAS, ASV, RWB.

Morten Klepp Beckmann


Pali anyone?

Jeg har begynt å lese pali mellom slagene. Hvis noen er interessert i å være med i en liten palilesegruppe på universitetet, er det fint om dere tar kontakt med meg (arstein.justnes@uia.no).

Årstein


Hebreerbrevet 1,1-8 og Bibel 2011

I dag leste vi Heb 1,1-8. Noen kommentarer: 

- Når man først sier "For aldri har Gud sagt til noen engel" i v 5, spørs det om det er noen vei utenom å oversette pros i henholdsvis v 7 og v 8 med "til". Jeg skjønner veldig godt at man har valgt "om englene sier han" (v 7) og "om Sønnen" (v 8), for det klinger jo fint, men det synes samtidig ganske entydig at v 7 og v 8 henter opp igjen uttrykksmåten i v 5 (jf også v 13). Gud taler til englene gjennom sitatet i v 7 og til sønnen i sitatene i v 8-12 - ikke om dem. (At v 7 ikke fungerer så godt som et utsang til englene tror jeg bare vi får leve med.)

- Sier man "arving over" (v 2) på norsk? Jeg vet ikke, men i ettermiddag syntes vi det hørtes litt rart ut. Er det ikke mer naturlig med "arving til"?

- Vi merket oss at aiwn ("age", "eternity"; v 2) oversettes med verden. Denne støttes av et knippe andre oversettelser. Vi prøvde oss på alternativer, men la dem inn igjen i ordbøkene. 

- "Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen" (v 3, Bibel 2011) - hvorfor ikke "en utrstråling" og "et bilde"?

- "Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres." (v 4 Bibel 2011) Hvorfor større to ganger? Diaforwteros (det siste "større") gir jo gode muligheter for variasjon. 

- Jeg synes man taper litt trøkk når man avstår fra å oversette v 5 som et spørsmål. 

- "din herskerstav er rettferdighetens septer" (v 8 Bibel 2011) er en mer minimalistisk gjengivelse av gresken enn den vi finner i f.eks. NET: and a righteous scepter is the scepter of your kingdom. I den norske oversettelsen bytter ellers subjekt og subjektspredikativ plass. 

- Siden min medblogger Morten Kleppmann har et svært uforløst forhold til v 10, der Jesus fremstilles som skaper, sluttet vi før vi kom så langt - selv om Morten ikke var med oss. ;-)

Årstein


Påfallende om frafall i Matt 11,6 (Bibel 2011)

Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg. (Matt 11,6 Bibel 2011)

Og salig er den som ikke vender seg bort fra meg. (Matt 11,6 NT 05)

og salig er den som ikke tar anstøt av meg. (Matt 11,6 NO 78/85)

Jeg synes saligprisningen av "den som ikke faller fra på grunn av meg" en litt snodig beskjed å sende tilbake til Johannes i fengselet. Er det virkelig et mulig alternativ å falle fra på grunn av Jesus?

Her synes jeg NT 05 og NO 78/85 er å foretrekke. Man kunne kanskje også - i tråd med NT 05 - vurdere "salig er den som ikke avviser meg".

Skandalizw (her aorist konjunktiv passiv) forklares i UBS-ordboken slik: "cause (someone) to sin, cause (someone) to give up his faith (pass. give up one’s faith, be led into sin, fall into sin; pass. with en reject, desert, have doubts about); anger, shock."

Årstein


SBL 2011: Sion kalte, Morten svarte!

I år ble SBL (Society of Biblical Literature) holdt i San Francisco, Califonia. Jeg var så heldig at jeg fikk være med på denne herlige begivenheten.

Turen har vært utrolig lærerik for meg - som nylig omskåret masterstudent. Å høre på forskere fra alle verdens hjørner gir deg utvilsomt mange nye perspektiver. Kvaliteten på fagseminarene var det heller ikke noe å si på. Ofte er det er en SBL-gruppe som holder hver "session". Det at det finnes SBL-gruppen betyr at det er medlemmer. Og i disse gruppene har medlemmene en forpliktelse til å delta aktivt i diskusjonen av papers. Dette hevet nivået betraktelig på seminarene. Det er naturligvis ulike forpliktelser for hver gruppe (som gruppen fastsetter selv), men jeg så en stor forskjell fra åpne seminarer til seminarer arrangert av en SBL-gruppe.

i SBLs Markus-gruppe var det også diskusjonen etter paperene forbeholdt medlemmene, for så å slippe til spørsmål "fra salen" de siste 30 minuttene. I de åpne seminarene var dette imidlertid ikke tilfelle. Der kunne alle slippe til hele tiden. Ulempen med dette var at diskusjonen kunne bli kuppet av ultra-konservative evangelikale som ikke var så interessert i å diskutere - men heller konstatere. Dette skjedde på ett av de åpne seminarene jeg var med på. Ellers gikk diskusjonene veldig fint for seg. 

Det meste interessant foredraget som jeg deltok på, var det av James A. Waddell - "The Enochic Son of Man and Pauline Christology". Trykk her for å se abstractet. Waddell så på forbindelsen mellom presentasjonen av Enok (i 1 Enoks Bok) og paulinsk kristologi. Her fant han slående likheter. Det er en ny konsensus i forskningen om å datere Enoks bok til mellom slutten av det første århundret f. Kr. og de første tiårene e. Kr. Dette teksten er derfor høyaktuell i dens nære tidsaspekt til den tidlig kristne bevegelse - og ikke minst: Første Enoks bok forteller oss mangt om jødedommen i det miljøet den tidlige kristne bevegelse oppstod i. Jeg skal forsøke å gjenfortelle dette fordraget på neste forum-møte (for de som er interessert i å høre på dette).  

Jeg vil takke UiA og Årstein for at jeg fikk lov til å delta på dette :)

Morten


Filipperne 2,1-11 i Bibel 2011

Dagens gresksesjon brakte frem blant annet disse spørsmålene og kommentarene:

- Hvor godt vil ordene barmhjertighet (v 1), sinnelag (v 2, v 5), ærgjerrighet (v 3) og rov (v 6) egentlig kommunisere med de unge lovende som denne oversettelsen er skrevet for?

- Fungerer det å snakke om "skikkelse" i v 6 og v 7? Det er noe spøkelsesaktig med dette ordet! :) På den annen side: Morphê er utrolig vanskelig å oversette.

- Når det gjelder v 7, er gresken mer vag og antydende enn den norske oversettelsen i beskrivelsen av Jesus som menneske. Upresist sagt: Jesus beskrives liksom ikke rett ut som et menneske - han sammenlignes på en måte med et menneske.

- At ordet "derfor" brukes både i vers 9 og 10 i Bibel 2011 er uheldig (det siste "derfor" er et hedelig forsøk på å gjengi det greske hina i vers 10).

- Jeg har tidligere skrevet kritisk om konstruksjonen "opphøye til det høyeste" i vers 9, se http://scriptures.typepad.com/nytestamentlig-fagforum/2010/12/fil-29-og-opphøying-helt-til-topps-nt-05.html

Og hvis du ennå leser: Dette er en ganske vanskelig tekst å ta seg frem på på gresk, men absolutt verdt strevet!

Årstein


Forferdelse og oppstandelse i Markus 16 (Bibel 2011)

UiAs utrettelige grekere (som trøstes av faktumet "der hvor to eller tre er samlet" osv) har i dag lest Markus 16,1-6 i dialog med den nye oversettelsen. Det var en veldig god opplevelse! 

La meg nøye meg med å kommentere to ting i versene 5 og 6, med utgangspunkt i Bibel 2011:

5 Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. 6 Men han sa til dem: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham! (Bibel 2011)

(1) Vi reagerer alle med forferdelse på bruken av det arkaiske verbet "forferde" i vers 5-6 (også brukt allerede i 1930-oversettelsen).

(2) "Han er stått opp" i v 6 er en oversettelse av formen êgerthê (aorist passiv av egeirô "reise opp", "løfte opp"). Det er interessant rent norskspråklig at det er så pass vanskelig å få over det teologisk viktige momentet at det er Gud som reiser Jesus opp (og ikke sistnevnte som reiser seg selv opp) i oversettelsen. Dette er på ingen måte entydig i BIbel 2011, men det er vanskelig å komme opp med bedre alternativer. 

Årstein