Luk 24,4 i Bibel 2011 og high state of confusion ;-)
1 Pet 3,8-14 og Bibel 2011

Forum for hellige skrifter fredag 9. desember

Vi samles igjen til forum fredag 9. desember. Tema for denne samlingen er en liten oppsummering av SBL-konferansen som jeg deltok på. Jeg vil forsøke å gi en kort presentasjon av et paper som omhandler forholdet mellom Menneskesønnen i 1 Enok og Paulus' fremstilling av Kristus Jesus.

Tid: Fredag 9. desember kl 10.00-11.00

Sted: E2-002, Uia Gimlemoen.

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Gleder meg!

Når gikk du egentlig over til å snakke om "Kristus Jesus"? Prøver du å kompensere for en lav kristologi? ;-)

Årstein

Det er for å fremheve Jesu messianitet, delvis, og for å fremheve at Jesus først og fremst var en messiasskikkelse - som KAN liknes med andre mediatorskikkelser i denne perioden - til tross for at Jesus er unik - in all ways ;-) Men du får ikke noen sprenge-Jesus på fredag! Han stikker derimot innom i morgen :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)