Juleevangeliet og falsk trøst
Writing the Dead Sea Scrolls

Hermon Forlag slår tilbake mot - Bibelselskapet?

Svein Andersen, sjef over Hermon forlag, svarer følgende når han blir konfrontert med uttalelser fra Geir Otto Holmås: - Jeg ser dette som et ledd i et angrep fra Det Norske Bibelselskap, som ser seg truet av at vi selger enda flere bibler i det frie markedet. De liker ikke at noen rokker ved monopolet deres.

Paradoksalt nok har Geir Otto Holmås aldri samarbeidet med Bibelselskapet, så hvordan kan det da være Bibelselskapet som slår tilbake? Her må vi enkelt stole på Andersens ord Jo, for Geir Otto Holmås har sterke bånd til Bibelselskapet, ifølge Andersen.

Andersen fortsetter: - De mistet i fjor et 150 år gammelt monopol på å utgi og trykke norske salmebøker til et konkurrerende forlag. Jeg antar at de også frykter å miste sitt monopol på salg av bibler til skoler og kirker. Hvis det skulle skje er deres eneste forsvar å undergrave tilliten til det arbeidet andre farlige grupperinger har gjort, sier han.

Andersen ønsker imidlertid å overlate til Bibelforlagets oversetterutvalg å svare på den faglige kritikken mot Bibelen Guds ord. Han legger til at utvalget også vil bruke innspillet fra Holmås til å gjøre oversettelsen bedre. Det er svært interessant at Andersen ikke i det hele tatt svarer på den faglige kritikken fra Holmås' artikkel i TTK (03/2010) som de facto er en faglig kritikk, og i stedet går til angrep på en fiende som ikke engang er der. På dette punktet ser det ut til at Andersen falmer i mørket, og hans uttalelser bekrefter nok en gang Norsk Bibels profil som protestbibel.

Les hele artikkelen fra Vårt Land her: https://www.vl.no/kristenliv/article109075.zrm


Morten

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)