Writing the Dead Sea Scrolls
Online Encyclopedia of Second Temple Judaism and Christian Origins

Forum fredag 21. januar: Juleevangeliets historisitet

Intervjuet med Tor Vegge i Fedrelandsvennen på julaften har sannelig brakt liv i en gammel debatt. Siden oppslaget har skapt så mange reaksjoner, tenkte vi at temaet for neste forummøte nettopp kunne være "juleevangeliets historisitet". Vi kommer til å gå gjennom Joseph Fitzmyers behandling av historiske fakta i hans kjente Lukaskommentar. For å få tilsendt vedlegget, send meg en mail på: mortenklepp@hotmail.com

Sted: E2-002, Uia Gimlemoen

Tid: Fredag 21. januar kl 10-11

Vel møtt til forum!

Morten

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)